Deklaracja dostępności

Deklaracja  dostępności  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Internetowej http://www.biblioteka.polanow.pl/  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  w Polanowie. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.biblioteka.polanow.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji 16-04-2016
Data ostatniej istotnej zmiany 31-03-2023.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej elementów niezachowujących standardów dostępności jest to:

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;
 • znaczna część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych.
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;

Treści i teksty

W serwisie widoczny jest tzw. aktywny Focus funkcjonujący na stronie głównej pozwalający na powiększanie tekstu i zmianę kontrastu. Jednak obecnie zalecana jest wyższa wersja standardu.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki, multimedia i filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy promocyjne z działalności ikulturalno-nformacyjnej oraz nagrania video promujące czytelnictwo umieszczone w serwisie YouTube i Facebook, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

Biblioteka udostępnia katalog zbiorów w systemie MAK + i nie ma wpływu na to czy i kiedy producent oprogramowania dostosuje je do obowiązujących standardów dostępności.

Skróty klawiaturowe

W serwisie internetowym można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Nawigacja na stronie dostępna jest przy użyciu klawiszy:

Tab – następny aktywny element

Enter – wejście w aktywny element

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie.
 • E-mail: poczta@biblioteka.polanow.pl
 • Telefon: 94 31 88 500

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie działalność prowadzi w czterech budynkach:

 • Polanów ul. Wolności 7, 76-010 Polanów
 • Bukowo 19, 76-010 Polanów
 • Nacław 12, 76-010 Polanów
 • Żydowo 91, 76-010 Polanów

Budynek Główny  BPMiG (ul. Wolności 7):

 • Budynek jest w pełni dostosowany dla osób  niepełnosprawnych.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • W budynku znajduje się winda.
 • Przy budynku wytyczono  1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Toaleta dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Biblioteka nie dysponuje pochylniami, platformami oraz pętlami indukcyjnymi.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W bibliotece nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia  Bukowo 19:

 • Filia mieści się na parterze budynku szkoły podstawowej.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Barierą są stopnie przed  wejściem do pomieszczenia biblioteki.
 • Użytkownicy filii mogą korzystać z toalety szkolnej (toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych).
 • Użytkownicy mogą korzystać z parkingu szkolnego.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Filia nie dysponuje pochylniami, platformami oraz pętlami indukcyjnymi.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W filii nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia  Nacław 12:

 • Filia mieści się na parterze budynku szkoły podstawowej.
 • Filia biblioteczna jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Toaleta dostosowana jest dla osób poruszających się na wózkach.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść  z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Filia nie dysponuje pochylniami, platformami oraz pętlami indukcyjnymi.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W filii nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia  Żydowo 91:

 • Filia mieści się na parterze budynku szkoły podstawowej.
 • Filia biblioteczna jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Przed budynkiem szkoły wytyczono  1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Użytkownicy filii mogą korzystać z toalety szkolnej, nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Filia nie dysponuje pochylniami, platformami oraz pętlami indukcyjnymi.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W filii nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Deklaracja na BIP