Deklaracja dostępności 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Polanowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie.

Data publikacji 15-07-2016
Data ostatniej istotnej zmiany 05-03-2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej elementów niezachowujących standardów dostępności jest to:
Treści niedostępne
 • zdjęcia nie posiada opisów alternatywnych.
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;

Filmy promocyjne z działalności ikulturalno-nformacyjnej oraz nagrania video promujące czytelnictwo umieszczone w serwisie YouTube i Facebook, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • pliki, multimedia i filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Biblioteka udostępnia katalog zbiorów w systemie MAK + i nie ma wpływu na to czy i kiedy producent oprogramowania dostosuje je do obowiązujących standardów dostępności.
 
Skróty klawiaturowe
W serwisie internetowym można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 Nawigacja na stronie dostępna jest przy użyciu klawiszy:
Tab – następny aktywny element
Enter – wejście w aktywny element

W serwisie widoczny jest tzw. aktywny focus

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie.
 • E-mail: poczta@biblioteka.polanow.pl
 • Telefon: 94 31 88 500

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
  w Polanowie
 • Adres: Wolności 7 , 76-010 Polanów
 • E-mail: biblioteka.polanow@wp.pl
 • Telefon: 94 31 88 500
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie działalność prowadzi w czterech budynkach:

 • Polanów ul. Wolności 7, 76-010 Polanów
 • Bukowo 19, 76-010 Polanów
 • Nacław 12, 76-010 Polanów
 • Żydowo 91, 76-010 Polanów

Budynek Główny  BPMiG (ul. Wolności 7):

 • Budynek jest w pełni dostosowany dla osób  niepełnosprawnych.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • W budynku znajduje się winda.
 • Przy budynku wytyczono  1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Toaleta dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Biblioteka nie dysponuje pochylniami, platformami oraz pętlami indukcyjnymi.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W bibliotece nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia  Bukowo 19:

 • Filia mieści się na parterze budynku szkoły podstawowej.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Barierą są stopnie przed  wejściem do pomieszczenia biblioteki.
 • Użytkownicy filii mogą korzystać z toalety szkolnej (toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych).
 • Użytkownicy mogą korzystać z parkingu szkolnego.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Filia nie dysponuje pochylniami, platformami oraz pętlami indukcyjnymi.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W filii nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia  Nacław 12:

 • Filia mieści się na parterze budynku szkoły podstawowej.
 • Filia biblioteczna jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Toaleta dostosowana jest dla osób poruszających się na wózkach.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść  z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Filia nie dysponuje pochylniami, platformami oraz pętlami indukcyjnymi.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W filii nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia  Żydowo 91:

 • Filia mieści się na parterze budynku szkoły podstawowej.
 • Filia biblioteczna jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 • Przed budynkiem szkoły wytyczono  1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 • Użytkownicy filii mogą korzystać z toalety szkolnej, nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 • Do filii bibliotecznej i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Filia nie dysponuje pochylniami, platformami oraz pętlami indukcyjnymi.
 • W filii bibliotecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 • W filii nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 113

Utworzono dnia: 05.03.2021

Dokument wprowadził:
Roman Giłka

Dokument opublikował:
Roman Giłka

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

28.04.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

28.04.2021, Roman Giłka:

Dodanie załącznika Raport Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za 2020

19.03.2021, Roman Giłka:

Dodanie załącznika Deklaracja_dostępności_BIP_BP

18.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

18.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

18.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

18.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

05.03.2021, Roman Giłka:

Utworzenie zakładki Deklaracja dostępności