Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Polanowie

Wolności 7, 76-010 Polanów

 

Statut

UCHWAŁA NR XXXII/290/09
RADY MIEJSKIEJ w Polanowie

z dnia 29 kwietnia 2009 roku 

w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 13, poz. 123, zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z. 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 1997 roku Nr 85 poz. 539, zmiany: Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 ) Rada Miejska w Polanowie nadaje statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie w następującym brzmieniu:

 STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY w POLANOWIE


I. Postanowienia ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie zwana dalej „Biblioteką" działa na podstawie:

      1.  Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),

2.     Ustawy z dnia 25 października 199lr. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 200lr. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

3.     Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

4.     Uchwały Nr W43/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie oraz uchwały Nr XIV/163/2000 Rady Miejskiej w Polanowie w sprawie zmiany Uchwały Nr W43/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 lutego 1999r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie

5.     Niniejszego statutu.

§ 2. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora - Miasto i Gminę Polanów.

§ 3. Siedziba biblioteki mieści się w Polanowie przy ul. Polna 4A, a terenem jej działalności jest Miasto i Gmina Polanów.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Polanowa. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Koszalińska Biblioteka Publiczna.

§ 5.Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem według wzoru:

„Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie 76-010 Polanów ul. Polna 4A REGON NIP"

oraz pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę miasta a w otoku nazwę biblioteki o pełnym brzmieniu „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie".
 

II. Cele i zadania biblioteki

§ 6. Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwijaniu kultury.

§ 7. Do podstawowych zadań biblioteki w szczególności należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych;
 2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej,
 3. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
 4. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,
 6. Współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
 7. Tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych,
 8. Organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
 9. Nadzór nad siecią filii bibliotecznych;

§ 8. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb kulturalno- oświatowych środowiska lokalnego.
 

III. Organy biblioteki i jej organizacja

§ 9.1 .Biblioteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Polanowa, który jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora.

2.Dyrektor organizuje i nadzoruje całokształt pracy biblioteki, a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną i finansową.

§ 10. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki wykonuje Dyrektor.

§ 11. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby, mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

§ 12. 1. Pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach. 2. Wynagrodzenie pracowników biblioteki ustala Dyrektor Biblioteki w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie.

§ 13. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię z pracownią internetową, oddział dla dzieci.

2. Biblioteka prowadzi Filie Biblioteczne:

 1. Filia Biblioteczna w Żydowie
 2. Filia Biblioteczna w Nacławiu
 3. Filia Biblioteczna w Bukowie

3. Biblioteka może prowadzić punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów  bibliotecznych.

§ 14. Biblioteka może realizować projekty partnerskie, które są zgodne z celami i zadaniami statutowymi biblioteki.

§ 15. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii Burmistrza.

§ 16. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin Biblioteki ustalony przez dyrektora.

§17 . Przy bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IV. Gospodarka finansowa

§ 18. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji
kultury.

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
  samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności
  ich wykorzystania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan działalności instytucji
  zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych, darowizn i innych
  źródeł.

§19. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe
Biblioteki.

§ 20. Biblioteka może pobierać opłaty:

 1. za usługi typu: ksero, laminowanie, bindowanie;
 2. za wypożyczenia międzybiblioteczne;

3)     w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;

4)     za nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne;

5)     za uszkodzenie, zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;

6)     wysokość opłat, o których mowa w pkt 2 nie może przekraczać kosztów wykonania usługi;

7)     wysokość opłat, o których mowa w pkt 3, 4, 5 ustala się w Regulaminie Biblioteki.

 

V. Postanowienia końcowe

§21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) oraz ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.).

§ 22.Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 23. Traci moc uchwała Nr V/44/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie oraz uchwała Nr XIV/164/2000 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 23 marca 2000r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Statut do pobrania w załączniku poniżej.

DOKUMENTY:

Załączniki:

Zmiana do statutu z 29.06.2023

Utworzono dnia 13.07.2023, 11:56

Zmiana do statutu z 24.05.2018

Utworzono dnia 13.07.2023, 11:56

Zmiana do statutu z 20.12.2013

Utworzono dnia 13.07.2023, 11:59

Informacje

Liczba wyświetleń: 637
Utworzono dnia: 14.07.2021
Dokument wprowadził:
Roman Giłka
Dokument opublikował:
Roman Giłka
Dokument wytworzył:
Ewa Hełminiak-Soliwodzka
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie

Historia publikacji

 • 13.07.2023 13:11, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 13.07.2023 12:06, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 13.07.2023 12:05, Administrator
  Edycja dokumentu: Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie