Poręczenie

Wzór do pobrania w pdf

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania
ze zbiorów i usług BPMiG w Polanowie

 

PORĘCZENIE

Dane rodzica/opiekuna prawnego

 

Imię i nazwisko

…………………….…………………………….

adres zameldowania

…………………..…………………….………….

adres do korespondencji

…………………..…………………….………….

adres e-mail

…………………..…………………….………….

telefon

………………..……………….………………….

PESEL

…………………………..…………………………

dokument tożsamości                wydany przez

 

PORĘCZENIE

 

Ja, jako rodzic/opiekun prawny przyjmuję pełną odpowiedzialność za wywiązanie się

….……………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

ze zobowiązań wobec  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie (zwrot książek
i rozliczenia finansowe).

 

Stwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem BPMiG i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Polanów, dnia . …………………………… ……………………………………………………………

                                                                                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działalności i zasobach Biblioteki, w tym na przesyłanie drogą elektroniczną na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

………………………………                                    ………………………………….

Data                                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie, ul. Wolności 7, 76 – 010 Polanów w celu i zakresie niezbędnych do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

……………………………… ………………………………………………………………………………..

data                                                                                (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000); informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów, ul. Wolności 7.

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, a w szczególności przy udostępnianiu zbiorów, egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych materiałów, dochodzeniu ewentualnych roszczeń finansowych związanych        z wypożyczonymi zbiorami, wykonywaniu obowiązków statystycznych, marketingu bezpośrednim usług i produktów Biblioteki, organizacji konkursów.

3. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

4. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

5. W razie konieczności Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań statutowych Biblioteki

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,      a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.