Zobowiązanie

Wzór zobowiązania do pobrania 

ZOBOWIĄZANIE

Otrzymując kartę biblioteczną zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania znanego mi regulaminu dla korzystających ze zbiorów bibliotecznych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania
ze zbiorów i usług BPMiG w Polanowie

 

ZOBOWIĄZANIE

 

…………………………………………………

Nazwisko

………………………………………………….

Imię

 

Charakter zatrudnienia……………………………………………… telefon……………………

 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..

 

Adres do korespondencji ………………………………………………………………………..

 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………….

 

Data urodzenia ……………………….. ……………..  PESEL…………………………………..

 

Dowód tożsamości…. ………………………….                   wydany przez………………………..

 

Stwierdzam, że zasady korzystania z zasobów i usług Biblioteki określone w regulaminach bibliotecznych są mi znane     i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie ul. Wolności 7, 76 – 010 Polanów, zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

 

……………………………………………………………………………………………….

Data                                                                                                    podpis czytelnika

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o działalności biblioteki i zasobach Biblioteki, w tym na przesyłanie ich drogą elektroniczną na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

………………………………………………………………………………………………….

Data                                                                                                    podpis czytelnika

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz ustawą z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000), informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów,     ul. Wolności 7.

2.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, a w szczególności przy udostępnianiu zbiorów, egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych materiałów, dochodzeniu ewentualnych roszczeń finansowych związanych z wypożyczonymi zbiorami, wykonaniu obowiązków statystycznych, marketingu bezpośrednim usług i produktów Biblioteki, organizacji konkursów.

3.Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

5.W razie konieczności Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań statutowych Biblioteki.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.