Oświadczenie

Wzór oświadczenia do pobrania

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania 
ze zbiorów i usług BPMiG w Polanowie

Dane osoby wypożyczającej

………………………………………….……….

Imię i nazwisko

…………………….……………………..……….

adres zameldowania

…………………..…………………….………….

Adres do korespondencji

…………………..…………………….………….

Adres e-mail

…………………..…………………….………….

telefon

………………..………………………….……….

PESEL

……………………………………………………

dokument tożsamości               wydany przez

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że w dniu dzisiejszym wypożyczyłem/am ze zbioru czytelni książkę/czasopismo :

…………………………...…………………………………………………………………………..

(autor, tytuł, nr inw., cena)

 

…………………………...…………………………………………………………………………..

(autor, tytuł, nr inw., cena)

 

i zobowiązuję się zwrócić ją/je do dnia ……….................do godz. ………………………………

 

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku nie zwrócenia opisanej wyżej książki/ czasopisma/ w umówionym terminie, zobowiązuję się do zapłaty na rzecz  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Polanowie kary umownej w wysokości 20 zł/ 5zł za każdy dzień opóźnienia.

 

Polanów, dnia . ……………………………

………………………………………………

                                                                               (czytelny podpis)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów, ul .Wolności 7, zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

…………………………………………

podpis czytelnika

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz  ustawą z dnia 10 maja 2018 r.     o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000); informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów, ul .Wolności 7.
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, a w szczególności przy udostępnianiu zbiorów, egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych materiałów, dochodzeniu ewentualnych roszczeń finansowych związanych z wypożyczonymi zbiorami, wykonywaniu obowiązków statystycznych, marketingu bezpośrednim usług i produktów Biblioteki, organizacji konkursów.

3. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

4. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

5. W razie konieczności Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań statutowych Biblioteki

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.