Zgoda

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w wydarzeniu organizowanym przez Bibliotekę

 

....................................................

 

....................................................

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna)

 

Wyrażam zgodę na udział córki/syna ………………………………  w wydarzeniu pn. ……………………………………..  w terminie ………………..………. 20…. r. przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów, ul .Wolności 7,

                Zobowiązuję się do pokrycia kosztów udziału  w wysokości.........-...........

słownie..............-...............................do dnia................................-........................

Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem ……………………….. . a domem.

 

................................. dn. ......................... 20.........r.                      …….....................................

                                                                                                     (podpis rodzica / opiekuna)

 

Oświadczenie

 

……………..……………………………………………

             (imię i nazwisko rodzica / opiekuna)

 

PESEL (dziecka)  ……………………………….

 

 

.........................................dn. .......................20.........r.                                                                     ...........................................

                                (podpis rodzica / opiekuna)

Nr tel. kontaktowego    ........................................ 

* niepotrzebne skreślić

 

Wyrażam zgodę na wykonanie przez  Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka podczas wydarzenia  ph.„……………………………………………..…………..”  dnia ……………. .20… r.  oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych zdjęć. Wizerunek ten będzie zawsze wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z działalnością biblioteki i jej promocją. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości (umieszczenie w mediach elektronicznych i tradycyjnych)  imienia, nazwiska i szkoły mojego dziecka gdyby zostało laureatem konkursu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów, ul .Wolności 7, zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Biblioteki. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych a zgodę powyższą udzielam w pełni świadomie.

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:……………………………………………………………………

 

 

Polanów, dnia ……………………………………          Podpis: …………………………………….

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów, ul .Wolności 7, zawartych w formularzu, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

 

 

 

…………………………………………

podpis czytelnika

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000); informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie, 76-010 Polanów, ul .Wolności 7.
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki, a w szczególności przy udostępnianiu zbiorów, egzekwowaniu zwrotu wypożyczonych materiałów, dochodzeniu ewentualnych roszczeń finansowych związanych z wypożyczonymi zbiorami, wykonywaniu obowiązków statystycznych, marketingu bezpośrednim usług i produktów Biblioteki, organizacji konkursów.

3. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

4. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.

5. W razie konieczności Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań statutowych Biblioteki

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

ZAŁĄCZNIKI